ZWANGERSCHAPSWIKI.NL

Welkom op de Zwangerschapswiki.nl website, welke er uitsluitend op gericht is bezoekers van de website te ondersteunen bij het verzamelen van informatie over zwangerschap en aanverwante zaken en hen een platform te bieden voor het delen van meningen over zwangerschap gerelateerde zaken, al dan niet in de vorm van een interactief forum. In de hiernavolgende tekst wordt met de term “website” uitsluitend Zwangerschapswiki.nl bedoeld. De termen “je”en “jij” verwijzen naar de bezoeker(s) van de website Zwangerschapswiki.nl.

Het gebruik van Zwangerschapswiki.nl wordt je aangeboden onder de voorwaarde dat je onze onderstaand beschreven gebruiksvoorwaarden zonder beperkingen accepteert. Lees deze daarom aandachtig door voordat je onze website gebruikt, want door onze website te gebruiken stem je uitdrukkelijk in de hiernavolgende voorwaarden na te leven en gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je niet instemt met deze voorwaarden, ben je niet bevoegd om deze website te gebruiken. Zwangerschapswiki.nl heeft op elk moment het recht, zonder waarschuwing vooraf, de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke keer dat je naar onze website gaat en gebruik maakt van Zwangerschapswiki.nl stem je ermee in dat je onze gebruiksvoorwaarden (inclusief ons Privacy en Cookies Beleid) hebt gelezen, hebt begrepen en hiermee akkoord gaat.

Zwangerschapswiki.nl is geen verkoper, we brengen dan ook geen kosten in rekening aan de bezoekers van onze website. De prijzen die op Zwangerschapswiki.nl worden weergegeven dienen daarom slechts als indicatie voor de werkelijke prijzen, die de beschreven aanbieders in rekening zullen brengen. De genoemde prijzen dienen slechts als indicatie van de werkelijke prijs die aan hen betaald moet worden voor het betreffende product of de betreffende dienst die geleverd wordt. Bovendien garandeert Zwangerschapswiki.nl op geen enkele wijze de beschikbaarheid van de benoemde producten en diensten tegen de op Zwangerschapswiki.nl gepubliceerde prijzen aangezien deze afhankelijk kunnen zijn van fluctuaties.


GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Om Zwangerschapswiki.nl te mogen gebruiken, garandeer jij dat:

 1. Alle door jou verstrekte informatie op de website juist, waar, actueel en volledig is.
 2. Als je een account hebt bij Zwangerschapswiki.nl, bescherm je jouw accountgegevens en zorg je ervoor dat alleen jij en niemand anders toegang tot jouw account heeft, en
 3. Ben jij 13 jaar of ouder om te kunnen bijdragen aan de website. Zwangerschapswiki.nl verzamelt niet bewust informatie van bezoekers jonger dan 13 jaar.

Zwangerschapswiki.nl behoudt het recht voor om naar eigen inzicht, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking schending van deze overeenkomst, bezoekers toegang tot de website en de bijbehorende diensten te weigeren.


VERBODEN ACTIVITEITEN
De inhoud, content en informatie op Zwangerschapswiki.nl (inclusief, maar niet beperkt tot berichten, data, informatie, logo’s, tekst, muziek, geluiden, foto’s, graphics, video’s, kaarten, tekeningen, icoontjes, software, code en ander materiaal), evenals de infrastructuur die gebruikt is voor deze informatie en content is eigendom van Zwangerschapswiki.nl. Jij stemt ermee in dat je de informatie, software, producten of diensten verkregen via Zwangerschapswiki.nl niet zal kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken van creëren, overdragen, verkopen of doorverkopen.

Bovendien ga je akkoord dat je:

 1. De website en/of de inhoud ervan niet zal gebruiken voor commerciële doeleinden;
 2. De content en/of informatie van de website niet zal kopiëren, controleren of jezelf toegang zal verschaffen middels een robot, spider, scraper of enig ander geautomatiseerd middel of handmatig proces zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
 3. De robot uitsluitingen op de website niet zal schenden en dat je niet op een andere manier de maatregelen die genomen zijn om toegang tot de website te voorkomen of te beperken, probeert te omzeilen of te negeren;
 4. Op geen enkele wijze een onredelijke of onevenredige grote belasting van de infrastructuur van de website veroorzaakt;
 5. Niet zal deep-linken naar enig deel van de website, voor welk doel dan ook zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of
 6. “Frame’, “mirror” of op een andere manier enig deel van de website integreert in een andere website zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 7. Niet probeert enige software te wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, demonteren, na te maken (al dan niet middels “reverse ingineering”) welke door Zwangerschapswiki.nl gebruikt wordt met betrekking tot de website of aanverwante diensten.


PRIVACY EN COOKIE BELEID
Zwangerschapswiki.nl hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy. Klik hier voor ons huidig Privacy en Cookie Beleid, dat ook jouw gebruik van Zwangerschapswiki.nl regelt.


REVIEWS, BEOORDELINGEN EN ANDER GEBRUIK VAN INTERACTIEVE GEBIEDEN
We horen graag van je! Wees je er echter van bewust dat je met jouw toevoeging van inhoud aan de website via elektronische post, het achterlaten van een bericht op de website, inclusief beoordelingen, reviews, vragen, opmerkingen, suggesties of iets dergelijks (collectief “inzending”) Zwangerschapswiki.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen het niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, overdraagbare en onherroepelijke recht geeft deze inzending:

 1. Vanaf dat moment te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, distribueren, publiceren, afgeleide werken van te maken en publiekelijk weer te geven en uitvoeren in alle media over de gehele wereld, en;
 2. Jouw naam die je hebt opgegeven bij jouw inzending te plaatsen. Je geeft Zwangerschapswiki.nl hierbij bovendien toestemming jouw opmerking daar te plaatsen waar deze volgens ons het beste tot zijn recht komt.

Verder verleen je Zwangerschapswiki.nl toestemming elke persoon of entiteit te vervolgen die inbreuk maakt op jouw of Zwangerschapswiki.nl’s rechten van de inzending(en) volgens het in deze overeenkomst gestelde. Je erkent dat inzendingen niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden zijn. Zwangerschapswiki.nl kan discussieforums, bulletin boards, de mogelijkheid tot het achterlaten van een beoordeling, reiservaringen of andere content, berichten materialen of ander soortige fora aanbieden (zogenaamde interactieve gebieden). Wanneer Zwangerschapswiki.nl dergelijke interactieve gebieden aanbiedt, ben jij zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik ervan en is dit gebruik ervan op jouw eigen risico. Je stemt in om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij te posten of verspreiden zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van deze partij en je stemt in om Zwangerschapswiki.nl te vrijwaren tegen elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met jouw schending van deze bepaling. Door gebruik te maken van een interactief gebied stem je uitdrukkelijk in niets te plaatsen, posten, uploaden, verzenden, distribueren, opslaan, maken of anders publiceren via Zwangerschapswiki.nl dat:

 1. Duidelijk beledigend is voor de online en offline gemeenschap, zoals inhoud die racisme, fanatisme, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een groep of persoon, of inhoud die obsceen, pornografisch, aanstootgevend, onfatsoenlijk, onzedelijk of suggestief is;
 2. De verzending van “junkmail”, “kettingbrieven” of ongevraagde mass mailing of “spamming” inhoudt;
 3. Lasterlijk of smadelijk is;
 4. Inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of enig ander intellectueel of bedrijfseigen recht van een derde;
 5. Persoonlijke gegevens van een derde bevat, inclusief en zonder beperking achternamen (familienamen), adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, BSN, creditcard nummers;
 6. Anderen de indruk geeft dat jij iemand anders bent doordat jij een persoon of entiteit imiteert of jouw relatie met die persoon of entiteit, met inbegrip van Zwangerschapswiki.nl, anders doet voorkomen dan werkelijk het geval is;
 7. Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden bevat;
 8. Niet gerelateerd is aan het onderwerp van de inhoud waarbij je je jouw inzending plaatst;
 9. Informatie bevordert waarvan je weet dat zij vals, misleidend is of illegale activiteiten bevordert of gedrag bevordert dat corrupt, dreigend of obsceen is;
 10. Illegale kopieën of het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon bevordert, zoals het aanbieden van inbreukmakende computerprogramma’s of koppelingen ernaar, het verschaffen van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde, tegen kopiëren beveiligde apparaten te omzeilen of het aanbieden van inbreukmakende muziek of koppelingen naar inbreukmakende muziekbestanden;
 11. Beperkte pagina’s of pagina’s die alleen met een wachtwoord geopend kunnen worden,of verborgen pagina’s of afbeeldingen (niet gekoppeld aan of van andere toegankelijke pagina’s) bevat;
 12. Instructies over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het verschaffen of maken van computervirussen bevat;
 13. Kan worden beschouwd als een misdrijf, burgerlijke aansprakelijkheid kan veroorzaken of anderszins in strijd is met de wet van of inbreuk pleegt op de rechten van een derde partij in een land in de wereld bevat of hiertoe aanzet; of
 14. Commerciële activiteiten en/of verkoopactiviteiten bevat zonder onze voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertenties en piramide spelen;
 15. Inhoud of links naar inhoud bevat dat naar oordeel van Zwangerschapswiki.nl (a) de voorgaande bepalingen schendt (b) verwerpelijk is (c) die anderen beperkt te genieten van de interactieve gebieden op Zwangerschapswiki.nl of (d) waardoor Zwangerschapswiki.nl en/of haar gelieerde ondernemingen het risico op schade of aansprakelijkheid loopt.

Zwangerschapswiki.nl neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die geplaatst, opgeslagen of geupload wordt door jou of enige andere derde partij, of voor enig verlies of schade als gevolg daarvan, noch is Zwangerschapswiki.nl aansprakelijk voor eventuele fouten, laster, smaad, omissies, onwaarheden, obsceniteit, pornografie of godslastering die je op de website kunt tegenkomen. Als leverancier van interactieve services is Zwangerschapswiki.nl niet aansprakelijk voor verklaringen of content die door gebruikers op een openbaar platform, persoonlijke startpagina of andere interactieve ruimte is achtergelaten. Alhoewel Zwangerschapswiki.nl geen verplichting heeft om inhoud die geplaatst is of gedistribueerd wordt via een interactief gebied, behoudt zij zich het recht voor om alle inhoud die gepost of opgeslagen is op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook te screenen, bewerken, controleren en verwijderen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het vervangen van inhoud die je post of opslaat op de website, waarvoor jij tevens zelf de kosten draagt.

Wanneer vastgesteld wordt dat je morele rechten (met inbegrip van rechten van toekenning of integriteit) hebt betreffende de geplaatste content of inhoud, dan verklaar je hierbij dat:

 1. Jij geen informatie bij de inhoud, eventuele afgeleide werken of upgrades of updates daarop geplaatst hoeft te worden die jou als persoon identificeert ;
 2. Jij geen bezwaar hebt tegen plaatsing , publicatie, gebruik, wijziging, verwijdering of exploitatie van de inhoud door Zwangerschapswiki.nl, haar licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden;
 3. Jij voor eeuwig zal afzien van jouw recht tot enig en alle morele rechten van een auteur in welke content dan ook; en
 4. Jij Zwangerschapswiki.nl , haar licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden vrijwaart van eventuele claims tegen Zwangerschapswiki.nl op grond van jouw morele rechten.

Elk gebruik van de interactieve gebieden of andere gedeelten van de website dat in strijd is met de voorgaande voorwaarden kan resulteren in, onder andere, de beëindiging of opschorting van jouw rechten op het gebruik van de interactieve gebieden en/of de website. Om te voldoen aan legitieme gouvernementele verzoeken, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, om de bezoekers en systemen van Zwangerschapswiki.nl te beschermen en om de integriteit en werking van de systemen van Zwangerschapswiki.nl veilig te stellen, behoudt Zwangerschapswiki.nl zich het recht voor om, naar eigen inzicht, zich toegang te verschaffen tot alle informatie en deze informatie vrij te geven aan derden, inclusief en zonder beperking gebruiker-profielgegevens (d.w.z. naam, e-mail adres, enz.), IP-adressering, verkeerinformatie, geschiedenis van gebruik, geposte inhoud. Het recht van Zwangerschapswiki.nl om deze informatie vrij te geven, overschrijft eventuele afwijkende voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het Privacy en Cookies Beleid van Zwangerschapswiki.nl.


EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
Behalve indien anders aangegeven, behoren alle auteursrechten op deze website en alle hierin vervatte tekst, afbeeldingen, foto’s, markeringen, logo’s en andere inhoud exclusief toe aan Zwangerschapswiki.nl. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als toekenning, al dan niet implicatie, van een licentie of recht om een handelsmerk of handelsnaam te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Zwangerschapswiki.nl of een andere partij die daarop rechthebbende is.

Zwangerschapswiki.nl blijft te allen tijden exclusief eigenaar van alle rechten, titels en belangen en alle intellectuele eigendomsrechten van Zwangerschapswiki.nl, de ‘look and feel’ (inclusief de infrastructuur, foto’s, teksten en andere inhoud en content), de aangeboden diensten (inclusief reviews, beoordelingen en vertaalde content en inhoud), en het is je niet toegestaan om enige inhoud en/of content (inclusief enige vertaling en reviews achtergelaten door gebruikers) en ons merk te kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken naar, publiceren, promoten, vermarkten, integreren, gebruiken, combineren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Zwangerschapswiki.nl.

Wanneer je onze inhoud en/of content geheel of gedeeltelijk gebruikt, of onze (vertaalde) inhoud en/of content combineert (inclusief reviews achtergelaten door bezoekers), of op een andere manier eigenaar bent van enige intellectuele eigendomsrechten op de website, (vertaalde) inhoud of een bezoekers review, draag jij deze (intellectuele eigendoms)rechten hierbij volledig over aan Zwangerschapswiki.nl. Enig onrechtmatig gebruik of een van de bovengenoemde acties of gedrag resulteert in een materiële schending van de intellectuele eigendomsrechten van Zwangerschapswiki.nl (met inbegrip van auteursrecht en databankenrecht).

ZWANGERSCHAPSWIKI.NL, het kompas logo, slogans en de namen van alle andere producten en diensten die weergegeven worden op Zwangerschapswiki.nl zijn geregistreerde en/of gemeenschappelijke handelsmerken van Zwangerschapswiki.nl en/of haar leveranciers of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zwangerschapswiki.nl of de van toepassing zijnde houder van het betreffende handelsmerk. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die zijn vermeld in de website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anders impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Zwangerschapswiki.nl.

DISCLAIMER
Zwangerschapswiki.nl streeft ernaar hoogwaardige informatie te verstrekken aan bezoekers over zwangerschap en aanverwante onderwerpen. Ondanks onze beste bedoelingen is het mogelijk dat gepubliceerde informatie, software, producten of aangeboden diensten op onze website onnauwkeurigheden of fouten bevat. Zwangerschapswiki.nl staat niet in voor de juistheid van deze zaken en wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of andere onjuistheden in alles dat gepubliceerd is op de website Zwangerschapswiki.nl.

Zwangerschapswiki.nl geeft geen garanties af betreffende de geschiktheid voor enig doel van al hetgeen op de website vermeld wordt. De gehele website inhoud wordt “as if” geleverd, en voor zover wettelijk toegestaan sluit Zwangerschapswiki.nl uitdrukkelijk alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel uit, waaronder mede verstaan alle impliciete garanties. Zwangerschapswiki.nl sluit ook uitdrukkelijk elke garantie of verklaring uit inzake de nauwkeurigheid of het bedrijfseigen karakter van de website inhoud. Zwangerschapswiki.nl geeft uitdrukkelijk geen garantie af dat de website, de servers en/of elke e-mail die door Zwangerschapswiki.nl verzonden wordt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Het gebruik van de website is dan ook op eigen risico en noch Zwangerschapswiki.nl (haar functionarissen, directeuren en filialen), noch de partijen die informatie en materiaal verstrekken ten behoeve van de website zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schade van enig type die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met toegang tot, weergaven of gebruik van de website of met de vertraging of het onvermogen de website te openen of te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot uw vertrouwen in de gegeven adviezen, virussen, informatie, software, gekoppelde websites, producten en diensten verkregen of anders die voortvloeien uit de toegang tot, weergaven van of gebruik van deze website) waaronder, zonder beperking, alle directe, indirecte, aanvullende en gevolgschade of verlies of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met bedrijfsonderbreking van enig type, onrechtmatige daad (waaronder zonder beperking nalatigheid), contract, strikte aansprakelijkheid of anderszins in verband met de service van de website of in verband met het gebruik, het onvermogen om deze website te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de website.

Een verwijzing vanaf de website van Zwangerschapswiki.nl naar een specifiek commercieel product, proces, dienst, handelsnaam, fabrikant, handelsmerk of anders impliceert niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring of aanbeveling hiervan door Zwangerschapswiki.nl. Het is aan de gebruiker om vast te stellen of de informatie, inhoud of advertenties zoals weergegeven op de website voldoen aan de wensen van de gebruiker.

De beperking van de aansprakelijkheid weerspiegelt de verdeling van de risico’s tussen de partijen, welke stand zullen houden en toegepast zullen worden, ook wanneer een deel van deze voorwaarden gefaald heeft in het wezenlijke doel. De beperking van de aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven strekt ten voordele van Zwangerschapswiki.nl.


SCHADELOOSSTELLING

Je verklaart en garandeert Zwangerschapswiki.nl, en haar dochterondernemingen en een ieder van haar functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, te vrijwaren en te verdedigen tegen enige claim, eisen, terugvordering, verliezen, schade, boete, sancties of enige andere kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, opgelegd door een derde partij als gevolg van:

 1. Jouw schending van deze overeenkomst of één van de documenten die hierin benoemd zijn;
 2. Jouw schending van de wet of rechten van een derde partij; of
 3. Jouw gebruik van Zwangerschapswiki.nl.


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Zwangerschapswiki.nl kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd worden door andere partijen dan Zwangerschapswiki.nl. Dergelijke hyperlinks worden je alleen ter referentie aangeboden. De gekoppelde websites worden niet beheerd door Zwangerschapswiki.nl en Zwangerschapswiki.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde website. Zwangerschapswiki.nl verstrekt deze koppelingen voor jouw gemak en een koppeling houdt dan ook geen goedkeuring of sponsoring of verwantschap met de gekoppelde site door Zwangerschapswiki.nl in. Gekoppelde sites worden beheerd door onafhankelijke handelaars of dienstverleners en daarom kan Zwangerschapswiki.nl je niet garanderen dat je tevreden zal zijn met hun producten, diensten of bedrijfspraktijken. Je dient zelf onderzoek te doen voordat je verder gaat met een transactie met een van deze derde partijen.


DIVERSEN

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn in de hoogst toegelaten mate volgens de wet opgesteld volgens en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Nederland.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zal je gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.